LOADING....!!!!!

医说

卷七奇疾-甑气熏面肿……

黄帝内经

五藏生成篇第十

心之合脉也,其荣色也,其主肾也。肺之合皮也,其荣毛也,其主心也。肝之合筋也,其荣爪也,其主肺也。脾之合肉也,其荣唇也,其主肝也。肾之合骨也,其荣发也,其主脾也。是故多食咸则脉凝泣而………

皇甫谧

针灸甲乙经

臣闻通天地人曰儒,通天地不通人曰技,斯医者虽曰方技,其实儒者之事乎。班固序《艺文志》,称儒者助人君,顺阴阳,明教化,此亦通天地人之理也。又云∶方技者,论病以及国,原诊以知政。非能通………

林序

夫医道所兴,其来久矣。上古神农始尝草木而知百药。黄帝咨访岐伯、伯高、少俞之徒,内考五脏六腑,外综经络血气色候,参之天地,验之人物,本性命,穷神极变,而针道生焉。其论至妙,雷公受业传………

皇甫序

诸问,黄帝及雷公皆曰问。其对也,黄帝曰答,岐伯之徒皆曰对。上章问及对已有名字者,则下章但言问言对,亦不更说名字也。若人异则重复更名字。此则其例也。诸言主之者可灸可刺,其言刺之者不可………

序例

神农本草经

柞蝉

味咸,寒。主小儿惊痫、夜啼,病,寒热。生杨柳上。《名医》曰∶五月采,蒸干之。案∶《说文》云∶蝉以旁鸣者,蜩蝉也。《广雅》云∶KT,蝉也;复育,蜕也。旧………

中医网古籍

中医网医书推荐

汉唐时期以后的书很少有出名的!中医网收录的古籍中理论指导以黄帝内经为主,针灸以难经,针灸大成为主线,药学以神农本草经,雷公炮炙论为主线,方剂以伤寒,金匮为主线,借鉴经方实验录等!