LOADING....!!!!!

Know more about Agency

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent a viverra leo.

《针灸甲乙经》

作  者:皇甫谧

成书时间:

分        类:针灸

阅 读   量: 37500人在读

简        介:

目录(143)

序例

针灸甲乙经 >


    诸问,黄帝及雷公皆曰问。其对也,黄帝曰答,岐伯之徒皆曰对。上章问及对已有名字者,则下章但言问言对,亦不更说名字也。若人异则重复更名字。此则其例也。诸言主之者可灸可刺,其言刺之者不可灸,言灸之者不可刺,亦其例也。
    
    晋·玄晏先生皇甫谧士安集
    
    朝散大夫守光禄直秘阁判登闻检院上护军臣林亿
    
    朝奉郎守尚书屯田郎中同校正医书上骑都尉赐绯鱼袋臣孙奇
    
    朝奉郎守国子博士同校正医书上骑都尉赐绯鱼袋臣高保衡